2023

Célébration inaugurale de fin de relevage de l'orgue Mahler

- Lobet Gott mit Jubelschall / Georg Friedrich Händel (1685-1759)

- Bless the Lord, O my soul / Edward John Hopkins (1818 -1901)

- Nunc dimittis / A. Herbert Brewer (1865–1928)

- O praise the Lord / Edward John Hopkins (1818 -1901)